Aby z sukcesem wdrożyć nanotechnologię należy skupić się na kilku istotnych tematach. Po pierwsze należy zwrócić się do producenta nanoproduktów w celu ustalenia najlepszego dodatku (lub dodatków) które pozwolą na osiągnięcie zakładanego efektu. Często określenie składu i stężenia wymaga przeprowadza dodatkowych badać i wymaga zaangażowania obu stron w proces badawczy. Wymaga również przekazania części wiedzy nt. docelowego produktu dla dostawcy nanotechnologii. Drugim ważnym parametrem jest zadbanie o dokładne, równomierne wysycenie produktu nanododatkiem. Niedokładne wymieszanie lub połączenie surowców z nanododatkiem może skutkować efektem odwrotnym od zamierzonego, na co zawsze zwracamy uwagę podczas pracy z naszymi klientami. Po trzecie, należy zbadać pod kątem pożądanych właściwości gotowy wyrób, a nie surowiec. Często klienci proszą nas o wyniki np. bakteriobójczości srebra, które może radykalnie zmienić się po jego domieszkowaniu np. do farby. Dlatego też badania wykonujemy na gotowym, zmodyfikowanym produkcie.

Możemy wyróżnić 3 rodzaje przedsiębiorstw działających z użyciem “nanotechnologii”: producentów nanocząsteczek, firmy które wykorzystują nanocząsteczki i firmy które pośredniczą w obrocie nanocząsteczkami. Zdecydowanie najmniej jest producentów, do których zalicza się ITP-System. Niespotykane właściwości nanocząsteczek sprawiają że pojawia się coraz więcej przedsiębiorstw które zaufały nanotechnologii i wykorzystują nanocząsteczki w swojej produkcji.

Zarówno w Polsce jak i na Świecie stale rośnie zainteresowanie nanotechnologią, ale brakuje firm posiadających swoją własną wiedzę i technologie pozwalające na wytwarzanie nanozwiązków, dlatego też zachęcamy do współpracy z naszą firmą. Bardzo ciężko jest znaleźć inną, równie doświadczoną firmę która posiada kompetencje do wdrażania nanotechnologii, co napawa nas dumą i  pozwala stale pracować nad rozwojem swojej oferty.

Zwracamy również uwagę nad wieloma przedsiębiorstwami które podszywają się pod nanotechnologię, oferując związki nie mające nic wspólnego z nanotechnologią. Szczególnie wyraźnie widać to z perspektywy rynku nanosrebra, gdzie funkcjonuje wielu sprzedawców tzw. “srebrnej wody”, “nanokoloidów” i innych wytworów nie będących w żaden sposób związanych z nanotechnologią i żerujących na niewiedzy konsumentów.

Nanotechnologia jest nauką stosunkowo nową i dynamicznie się rozwijającą. Substancje takie jak nanosrebro różnią się swoimi właściwościami od substancji w skali makro (czyli nanosrebro ma inne właściwości niż srebro np. znajdujące się w biżuterii). Co więcej nanosrebro zmienia swoje właściwości wraz ze zmianą: rozmiaru, kształtu cząsteczek, obecności substancji pomocniczych itp. . Daje to gigantyczną ilość różnych substancji których przebadanie jest trudne, o ile w ogóle możliwe! Nasza firma ma doświadczenie w pracy z nanocząsteczkami i oferujemy naszym klientom wyłącznie bezpieczne rozwiązania, które zostały przez nas przebadane. Dlatego też nie należy bać się nanotechnologii pochodzącej ze sprawdzonych źródeł, ponieważ wiele osób podszywa się pod “nano” oferując substancje niewiadomego pochodzenia psując przy tym obraz tej technologii przyszłości!

Pomimo tego że koszt nanocząsteczek jest stosunkowo drogi (w przeliczeniu na np. kilogram) to finalny koszt ich wdrażania jest atrakcyjny finansowo. Dlaczego? Ponieważ nanocząsteczki wykazują swoje właściwości już w niewielkich stężeniach, które w wielu przypadkach można określić mianem śladowych. Dla przykładu – aby nadać właściwości biostatyczne dla plastiku, wystarczy już 10 ppm nanosrebra na kilogram tworzywa. Co to oznacza? Że w kilogramie plastiku znajduje się 0.01 g nanosrebra co stanowi 0.001% całej masy!

Zmniejszenie skali substancji do “nano” pozwala na zmianę ich właściwości chemicznych i fizycznych. Izolator można zmienić w przewodnik prądu, substancję bezbarwną w mieniącą się kolorami a miękką w ultra-twardą. Ponadto przy przejściu do skali “nano” zmieniają się nawet tak podstawowe właściwości jak temperatura topnienia czy reakcje chemiczne w których substancja bierze udział. Dlatego też nanotechnologia pozwala zmienić srebro w efektywny filtr chroniący przed promieniowaniem UV, miękki grafit w nanorurki węglowe podnoszące twardość plastiku a miedź w efektywnego zabójcę bakterii i pleśni.

Nanocząsteczki to wszystkie struktury w skali nano, które posiadają chociaż jeden wymiar w tej skali (nanowarstwy, nanodruty, nanosfery itp.). Nanozwiązki to związki chemiczne w skali nano. Oznacza to że srebro czy miedź w skali nano nie są nanozwiązkami, bo z niczym się nie łączą, natomiast nanotlenek miedzi to nanozwiązek, bo składa się z połączonych atomów miedzi z tlenem. Nanometale to nanocząsteczki czystych metali. Najbezpieczniej używać określenia “nanocząsteczka” np. “nanocząsteczka srebra” czy “nanocząsteczka tlenku cynku” ponieważ obejmuje ono najszerszą grupę substancji. Często pojawiają się przedrostki typu “nanorurka”, “nanosfera”, “nanopiramida” czy inne tego rodzaju i określają one konkretny kształt cząsteczki.

Tak, posiadamy własne technologie syntez nanoproduktów, które zostały opracowane przez nasz zespół. Produkcja odbywa się w naszych laboratoriach, tak samo jak prace nad wdrożeniami nanozwiązków do gotowych produktów. Dzięki temu możemy stale się rozwijać i nie jesteśmy ograniczeni technologicznie. Możemy dowolnie modyfikować nasze produkty tak by spełniać wymagania naszych klientów.

“Firma nanotechnologiczna” to przedsiębiorstwo które w trakcie swojej działalności wykorzystuje osiągnięcia nanotechnologii. Mamy tu na myśli producentów nanozwiązków, firmy dodające nanozwiązki do swoich produktów oraz firmy pośredniczące w obrocie nanozwiązkami. Niestety dość dużą grupę stanowią firmy podszywające się pod nanotechnologię, które stosują hasło “nano” jedynie do celów marketingowych i poza dumnymi hasłami reklamowymi nie oferują nic więcej.

Nanozwiązki z uwagi na swój niewielki rozmiar i niespotykane właściwości nadają się doskonale do funkcjonalizowania gotowych wyrobów. Dzięki nim możemy tworzyć kosz na śmieci zabijający bakterię, samooczyszczającą się umywalkę czy kurtkę która ogrzeje nas do wymaganej temperatury. Możliwości ich wykorzystania ogranicza jedynie nasza wyobraźnia!

Zasadniczo istnieją dwie metody syntezy nanozwiązków: metoda “top down” polegająca na rozdrabnianiu “wielkoskalowych” substancji np. poprzez mielenie oraz metoda “bottom up” polegająca na łączeniu najmniejszych “cegiełek”, czyli atomów, ze sobą aż do uzyskania pożądanego wymiaru i kształtu cząsteczki. My wykorzystujemy metodę “bottom up” ponieważ daje nam ona lepszą kontrolę nad uzyskiwanym efektem, choć wymaga ona od nas więcej pracy i staranności.

Nanoskala to mikroskopijny świat, gdzie każdy wymiar mierzymy w nanometrach. Nanometr jest miliardową częścią metra. Jeden nanometr stanowi 1 : 1000 000 000 metra. Dobry obraz nanoskali daje poniższy schemat:

Nanotechnologia to w ogromnym skrócie zbiór wiedzy i zaawansowanych technik pozwalających na wytwarzanie substancji i struktur w nanoskali. Oznacza to że każdy wytworzony produkt posiada co najmniej jeden wymiar (w uproszczeniu – długość, wysokość lub szerokość) o wartości nieprzekraczającej 100 nm (nanometrów). Jeśli otrzymana struktura posiada trzy wymiary w skali nano, wtedy mamy do czynienia np. z nanocząsferami (np. fuleren). Gdy dwa z nich są w skali nano to produktem jest nanodrut, nanowłókno, nanorurka lub inny, analogiczny wytwór (np. nanorurka węglowa). Gdy jedynie jeden wymiar znajduje się w skali nano, to mamy do czynienia z nanowarstwą (np. płatek grafenu). Dla porównania – wirus grypy posiada rozmiar 80 – 120 nm,  podczas gdy gronkowiec złocisty (bakteria) osiąga do 1000 nm. Jak wyglądają w tym zestawieniu ludzkie komórki? Ich jądra osiągają “zawrotne” 6000 nm, a stanowią tylko składnik większej całości.

Load More